Marktplein Leuven #1

#7. Marktplein Leuven #1, 2010. 250 ?, 50x67cm